Iranian Futurist......بنیاد آینده‌‌نگری ایران
Welcome To Future

Tomorow is built today
  

ayandehnegar_facebook


Hossein Mola


Sedaye_Azadi


ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم در ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ را در ﺑـﺮ ﻣـﻲﮔﻴـﺮد ﻣـﺸﺎرﻛﺖ دارﻧـﺪ. اﻳـﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻲﺳﻮادي، ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ، ﻓﻘﺮ و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟـﻲ در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل اوﻟﻮﻳـﺖﻫـﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻧﻘـﻼب ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﻪ ارﻣﻐﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد. آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژيﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎري (واﺑﺴﺘﮕﻲ) را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد؟ آزادي ﻋﻤـﻞ آنﻫـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي،...   ﺟﺮﻳﺲ ﻫﻨﺴﻮن اوﻣﺎﻧﺎروﻻ
  ادامه
نسل جدید با بی وزنی مواجه است/ پیاده راه شهر رشت با نگاه آینده پژوهی ساخته شده است

سخنران ویژه این همایش وحید وحیدی مطلق، دبیركل فدراسیون جهانی آینده پژوهی بود. وحیدی مطلق چهره ماندگار آینده پژوهی جهان و آینده پژوه برتر جهان در سال ۲۰۱۳ می باشد. وحیدی مطلق در این نشست با اشاره ای به پیشینه فدراسیون جهانی آینده پژوهی که از سال ۱۹۷۳ در پاریس به عنوان نهادی مشاور یونسکو پایه گذاری شده است به استان گیلان اشاره کرد و گفت: گیلان استان پیشرو در فناوری های پیشرفته است. آینده پژوهی فعالیت فکری و عملی است که به همه ی بخش های کالبدی زندگی مثل روان شناسی، زیست مخیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناوری می پردازد. و هدف اصلی آن کشف و تسلط بر زمینه های مختلف علت و معلولی از طریق مفهوم سازی نگرش سیستمی می باشد.  
  ادامه
مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

هلدینگها و سازمانهای بزرگ برای مدیریت پروژه های خود بویژه در شرکتهای اقماری و واحدهای تابعه نیازمند ساختار و سیستم مدیریتی مناسبی می باشند ... تجربیات و تحقیقات نشان داده است که با اعمال دیدگاه پروژه محوری در سازمانها تحقق برنامه ها و اهداف با توجه و تمرکز بیشتری دنبال می شود ... مجموعه پروژه های یک سازمان را سبد یا پورتفولیو پروژه های آن سازمان گویند ... پورتفولیوی پروژه‌ها مجموعه‌ای از پروژه‌ها و برنامه‌ها و سایر اموری است که بمنظور تسهیل مدیریت کارآمد و تحقق اهداف استراتژیک کسب‌وکار درکنارهم قرار می‌گیرند ... بدین ترتیب مدیریت پورتفولیو پروژه ها متفاوت از اعمال مدیریت بر تعدادی پروژه بصورت منفرد است ... ارزش آفرینی را می توان بزرگترین آزمون و چالش شرکت مادر یا واحد مرکزی است بنحویکه فلسفه وجودی آنها ایجاد ارزشی افزون بر عملکرد انفرادی آنها می باشد ..  
  ادامه
مرز میان «فرار مغزها» و «قرار مغزها»

فرار مغزهاپدیدۀ «فرار مغزها» پدیده مختص نخبگان (استادان و دانشجویان نخبه) نیست، بلکه عموم مردم ما حداقل قابل قبولی از ظرفیت ذهنی خود را صرف مطالعه در مورد مسائل اولویت‎دار جامعه نمی‎کنند؛ به‌عنوان مثال، مردمی که سال‎های سال سریال‎های عمر تلف ‌کن تلویزیونی (چه داخلی و چه خارجی) را دنبال کرده اما حتی یک ساعت در مورد مسائل ریشه‎ای و اولویت‎دار ایران که مستقیماً به خود آن‌ها، فرزندانشان و نسل‎های بعدی مربوط می‎شود، مطالعه نمی‎کنند نیز از مصادیق بارز «فرار مغزها» محسوب می‎شوند.   وحید احسانی
  ادامه


آیا فکرعبور جایگزین رمز عبور می شود​​​​​​​

به گزارش ایرنا ، دویچه وله گزارش داد، رمز عبور هنوز رایج‌ترین راه ورود به سیستم‌های کامپیوتری است. متخصصان امنیت همواره در تلاش‌اند تا راه ورود به سیستم‌ها را دشوارتر کنند تا نفوذ به آنها فقط با وارد کردن پسوردی که به راحتی...    سید محمد باقر نوربخش
  ادامه

ضرورت آینده پژوهی و نگاه به آینده به عنوان نقش برجسته روابط عمومی نوین

با توجه به نقشی که آینده پژوهی دربهبود و افزایش اثربخشی فرآیندهای تصمیم سازی و سیاستگذاری سازمان ایفا می کند ضرورت توجه به این امر در روابط عمومی ها بیش از پیش آشکار شده است. آینده پژوهی را می توان بخشی از فرایند برنامه ریزی...   
  ادامه

تکنولوژی علیه تبعیض

اندرو فینبرگ جنبش ۶۸ شورش علیه تکنوکراسی بود. جنبش دانشجویی، هم تکنوکراسی سرمایه‌دارانه و هم کمونیسم را رد کرد. آن‌ها از خودمدیریتی جامعه به‌وسیلۀ اعضا طرفداری می‌کردند. منظورم این است که از بین بردن مدیریت بوروکراتیک...    اندرو فینبرگ
  ادامهکتاب‌"انسان بی‌نقص: اخلاق در عصر مهندسی ژنیتک" نوشته مایکل سندل و کتاب "شهرت" نوشته مارک رولندز روانه بازار نشر شد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم "کتاب انسان بی‌نقص: اخلاق در عصر مهندسی ژنیتک"...   
  ادامه
46 – کودتا

دعوایی که از نظر پدر به درگیری میان خروس های جنگی می مانست با اعزام تعدادی از بچه ها به کلانتری خاتمه نیافت. گرچه همان روز تمام آن "خروس های جنگی" با ضمانت پدر و سایر ریش سفید های محل از زندان بیرون آمدند، اما دلخوری هایشان از یکدیگر باقی ماند. به همین خاطر، برای جلوگیری از تکرار این درگیری ها، پدر فرمان داد که از آن پس، گروه "عباس - ناصر- منصور"، ا اصلاً به خانۀ آن ها نیایند و یا اگر واقعاً لازم شد که بیایند... به شنا در استخر و خوردن نان و پنیر و هندوانه،که به آن علاقه داشتند،بسنده کنند و در امور سیاسی خارج از باغ دخالتی نداشته باشند.    هرمز داورپناه
  ادامه

تازه‌ترین خبرها


حسن روحانی: کابینه‌ام در دور بعدی ریاست‌جمهوری تغییر می‌کند

حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، وعده داد که در صورت پیروزی در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری تغییراتی در کابینه خود اعمال خواهد کرد. وی همچنین از طرح‌های ویژه دولت بعدی خود برای ۱۰۰ روز اول سخن گفت که شامل ایجاد اشتغال...   
  ادامه...

حمله هوایی اسرائیل به «انبار اسلحه و مهمات ایران» در نزدیکی دمشق

ارتش اسرائیل در نخستین ساعات روز پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت، یک انبار اسلحه و مهمات در نزدیکی فرودگاه دمشق، پایتخت سوریه، را هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز این انبار را متعلق به ایران معرفی می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از...   
  ادامه...

پليس لندن مردی را با چند چاقو به ظن حمله تروريستی بازداشت کرد

پليس لندن می‌گويد در جريان بخشی از «عمليات ادامه‌دار واحدهای ضدتروريستی»، يک مرد ۲۷ ساله را که در نزديکی ساحتمان پارلمان چند چاقوی بزرگ حمل می‌کرد بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، در اين حادثه که به فاصله...   
  ادامه...

پیشنهاد اصلاح در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور در نامه استادان دانشگاه به خامنه‌ای

ده‌ها استاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار اصلاحات در «ساختارهای» اقتصادی و سیاسی با هدف بهبود وضعیت اقتصاد کشور شدند. از جمله اصلاحات پیشنهادی آنها می‌توان به «اعتمادسازی» با جامعه جهانی،...   
  ادامه...


معرفی کتب و نشریات آینده‌نگری به زبان فارسی و دیگر زبان‌ها


کتاب قانون اساسی زمینشهر منتشر شد

زندگی جمعی تراز زمینشهری ضمن برخورداری از مؤلفه­‌های نمونه­‌های زندگی اشتراکی گوناگون پیشاتاریخی (از آغاز پدیدآیی انسان تا آغاز پدیدآیی زمینشهر) تفاوت­های مهمی در چندی و چونی با آن­ها دارد تا در سامانۀ زمینشهری، با برخورداری...    اکرمی موسی
  ادامهنظریه‌های ارتباطات توسعه

نظریه‌های ارتباطات توسعهدر این مقاله، پژوهشها و رویه‌های مربوط به ارتباطات برای توسعه و توان‌بخشی در جهان سوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. توصیف و تغییر تئوریها، مفاهیم و روش‌شناسیهای ارتباطات توسعه با چالشهای خاص خود همراه...    سرینیواس آر ملكات
  ادامه

آینده‎اندیشی: توصیه‎ای دوستانه یا ضرورتی انکار ناپذیر.؟

آینده‎اندیشی: توصیه‎ای دوستانه یا ضرورتی انکار ناپذیر؟آینده پژوهان جمله‎ای آشنا برای همگان دارند با این عبارت: ”به آینده خوش آمدید!“. اگر چه این جمله در نگاه نخست ممکن است تا حدودی مضحک به نظر برسد، اما این که بتوان وارد...   
  ادامه

فقدان آینده نگری ، نابودی انسانها ، ویرانی شهرها

این شکست هر رهبری سیاسی است که نتواند با آینده ای کنار بیاید که اکنون امریکا _ و تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی با آن رو در رو هستند . در جایی که آینده نگری وجود ندارد ، کلیشه ها رواج پیدا می کنند ، مردم نابود می شوند و شهرها می سوزند...    آینده نگر آلوین تافلر   ادامه

دانش، پلی به سوی توسعه.

همان طور که فعال شدن مناطق آزاد تجاری در رونق تجاری مناطق محروم و توسعه‌نیافته نقش موثری دارد، آزادسازی دانشگاه‌ها و ارتباط آنها با دانشگاه‌ها و موسسات بین‌المللی نیز آغاز فصل نوینی در تحول و دگرگونی و اصلاح امور در محیط‌های...    دکتر غلامحسین عبیری
  ادامه

 

ستون آزاد


مسئولیت مطالب بخش «ستون آزاد» به عهده نویسنده آن بوده و لزوماً مورد تایید سایت آینده‌نگری نیست.


امنیت در عصر هسته ای - بخش نخست

در این مطلب، امنیت از دیدگاه نظامی و رویاروئی با دشمن بحث شده است. دیگر عوامل مانند ثبات داخلی، تجزیه ی سرزمین، آشوب و شورش و فساد حکومتی با تمام اهمیتی که دارند، در نظر گرفته نشده است. برای ارزیابی امنیت هرکشور نیاز است که...    فرهاد یزدی
  ادامه

امنیت در عصر هسته ای - بخش دوم

تمامی کشورهای پیش رفته جهان در سطح تکنیکی و منابع مالی که قادر باشند در زمانی بنسبت کوتاه به هرسه هدف دست یابند، قرار دارند. اروپا، آمریکای شمالی، کشورهای آسیای خاوری و از آن میان ژاپن، کره جنوبی، تایوان و استرالیا از چنین...    فرهاد یزدی
  ادامه

Friday 28 April 2017
جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
0046737889600 : تلفن
تماس با ما
به سايت آينده نگر کمک مالی کنيد

RSS Feed Ayandehnegar
RSS Feed Ayandehnegar

تازه‌ترین مقاله‌ها

 * امنیت در عصر هسته ای - بخش دوم فرهاد یزدی

 * امنیت در عصر هسته ای - بخش نخست فرهاد یزدی

 * برگزاری همه‌پرسی با استفاده از امکانات نظام ولایت فقیه علی صدارت

 * نسل جدید با بی وزنی مواجه است/ پیاده راه شهر رشت با نگاه آینده پژوهی ساخته شده است 

 * مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ  

 * مرز میان «فرار مغزها» و «قرار مغزها» وحید احسانی

 * ضرورت آینده پژوهی و نگاه به آینده به عنوان نقش برجسته روابط عمومی نوین 

 * ترامپ و نظام اسلامی فرهاد یزدی

 * آیا وجه اصلی «فرار مغزها» وجه «مکانی/جغرافیایی» آن است؟  وحید احسانی

 * اندیشۀ سیاسی چیست و به چه دردی می‌خورد؟ 

ضرورت پیدایش احزاب مدرن در خاورمیانه به یاری جوانان
 


info@ayandehnegar.org    | | ©Ayandehnegar 1995